http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  09-10-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLV/235/2006 w sprawie procedury uchwalania i opracowywania budżetu Gminy Bojszowy oraz rodzajów i szczegółowości ... 09.10.2006

Uchwała Nr XLV/235/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 4 października 2006r.

 

w sprawie procedury uchwalania i opracowywania budżetu Gminy Bojszowy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z rozdziałem  1 i 2 działu IV ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) na wniosek Wójta Gminy po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

 

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

 

  1. Zatwierdzić procedurę opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów  i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

  1. Traci moc uchwała Nr X/55/99 Rady Gminy w Bojszowach z dnia 1 września 1999r. w sprawie procedury uchwalania i opracowywania budżetu Gminy Bojszowy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Załącznik  do uchwały Nr XLV/235/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006r.

 


 

 

 

PROCEDURA OPRACOWYWANIA I UCHWALANIA BUDŻETU GMINY BOJSZOWY

 

 

 

 

§ 1

 

Kierownicy referatów Urzędu Gminy, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów
z udziałem gminy przedkładają Wójtowi potrzeby finansowe na następny rok budżetowy związane
z kontynuowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych, utrzymaniem obiektów komunalnych, utrzymaniem gminnych jednostek organizacyjnych i wykonaniem zadań bieżących wynikających
z regulaminu organizacyjnego Urzędu w terminie do 30 września bieżącego roku.

 

§ 2

 

Komisje stałe Rady Gminy za wyjątkiem Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Rewizyjnej opracowują propozycje wydatków budżetowych z wyszczególnieniem zadań rzeczowych i przekazują je Wójtowi Gminy w terminie do 30 września bieżącego roku.

 

§ 3

 

Na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy roku bieżącego oraz potrzeb określonych
w § 1  i 2 Wójt przygotowuje zbiorcze zestawienie wydatków budżetowych w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok następny z uwzględnieniem:

a)       wydatków bieżących, a szczególnie:

- wynagrodzeń i pochodnych,

- dotacji.

      b)   wydatków majątkowych.

W terminie do 5 listopada wójt dokonuje zbilansowania dochodów i wydatków budżetowych.

 

§ 4

 

Wójt przekazuje zbilansowane dochody i wydatki budżetowe do wiadomości stałym Komisjom Rady za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.

 

§ 5

 

Uwagi Komisji do przedstawionej wersji projektu budżetu rozpatruje Wójt Gminy i przedstawia projekt budżetu w układzie rzeczowo-finansowym określonym w § 3 wraz z informacja o stanie mienia komunalnego w terminie do 15 listopada bieżącego roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy. Zakres rzeczowy zadań do realizacji określa Wójt na podstawie potrzeb zgłaszanych przez dysponentów środków budżetowych.

 

   

 

§ 6

Zgodnie z art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) do czasu uchwalenia budżetu, wszelkich zmian w projekcie dokonuje Wójt Gminy. Bez zgody Wójta Gminy, Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy.

 

§ 7

 

W przypadku nie uchwalenia budżetu do końca bieżącego roku poprzedzającego rok budżetowy –
do końca marca roku budżetowego podstawą prowadzenia gospodarki budżetowej stanowi projekt budżetu.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska