http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  09-10-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLV/234/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy ... 09.10.2006

 

Uchwała Nr XLV/234/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 4 października 2006r.

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania upoważnionych do tego organów.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 42 i art.61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.43 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)  na wniosek Wójta  Gminy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

§ 1

 

Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przysługujących tym jednostkom od osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, zawarte w załączniku do uchwały.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

1)       decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli gminnej jednostki organizacyjnej lub uprawnionego organu w sprawie umorzenia należności pieniężnej lub udzielania ulgi w jej spłacie,

2)       należności – rozumie się przez to należność pieniężną przypadającą od jednego dłużnika
z odsetkami i kosztami dochodzenia należności według stanu na dzień podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę tych należności,

3)       przeciętne wynagrodzenie – rozumie się przez to kwotę przeciętnego średniorocznego wynagrodzenia miesięcznego określoną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu rewaloryzacji emerytur i rent dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji.

 

§ 3

 

Przepisów uchwały nie stosuje się do:

 

1)       zobowiązań podatkowych i należności z nimi związanych,

2)       należności sądowych, grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniach: sądowym, w sprawach o wykroczeniach oraz administracyjnym,

3)       innych należności pieniężnych, których umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu płatności należy do właściwości innych organów na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

Traci  moc uchwała Nr X/52/99 Rady Gminy w  Bojszowach z dnia  1 września 1999r.  w  sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania upoważnionych do tego organów.

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik do uchwały Nr XLV/234/2006

Rady Gminy Bojszowy  z dnia 4 października 2006r.


 

 

Zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy  - Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności.

 

 

 1. Należności jednostki samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych gminy mogą być
  w części lub w całości umorzone jeżeli:

1)       w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności.

2)       ich nieściągalność została udokumentowana postępowaniem sądu o:

a)       oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości oraz umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy majątek masy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

b)       ukończeniu postępowania upadłościowego,

3)       w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez organ uprawniony wykazane zostało, że dłużnik ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową
i wysokość dochodów nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności zagroziłoby egzystencji jego i jego rodziny,

4)       w wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania,

5)       dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia,

6)       jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej należności nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,

7)       w protokole sporządzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę organizacyjną gminy stwierdzone zostanie , że przewidywane kwoty procesowe związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby wyższe od tej kwoty,

8)       nie można ustalić osoby dłużnika,

9)       mimo braku okoliczności wymienionych w punktach 1-8, jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne lub jest ono uzasadnione ważnym interesem dłużnika.

 1. Umorzenie należności z przyczyn, o których mowa w pkt 1, ppkt 6 może nastąpić tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności nie zapewnia spłaty tej należności.
 2. Umorzenie należności powoduje również umorzenie należnych odsetek i innych kosztów postępowania.
 3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, o których mowa w pkt 1 zachodzą, co do wszystkich zobowiązanych.
 4. Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części należności, w decyzji należy określić termin zapłaty pozostałej części należności. Jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty decyzja
  o umorzeniu podlega cofnięciu a należność w całości staje się natychmiast wymagalna.
 5. Należność z tytułu odszkodowania za zagarnięcie mienia społecznego nie może być umorzona przed upływem 10 lat od daty popełnienia tego przestępstwa, chyba że zachodzą okoliczności w pkt 1, ppkt 9.
 6. Należność z tytułu odpowiedzialności za niedobór mienia nie może być umorzona z powodu braku ustalenia osoby dłużnika.

 

 

 

 

 1. Należność na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych gminy może być w części lub w całości umorzona na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela.
  W stosunku do jednego dłużnika organ uprawniony może umorzyć należność w części lub
  w całości nie częściej jednak niż jeden raz w roku kalendarzowym.
 2. Należności przysługujące gminnej jednostce organizacyjnej umarzają:

1)       kierownicy tych jednostek – jeżeli umarzana należność nie przekracza kwoty stanowiącej jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia,

2)       Wójt Gminy - jeżeli umarzana należność jest wyższa od określonej w ppkt 1 lecz nie przekracza kwoty stanowiącej pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

 1. Decyzja o umorzeniu powinna zawierać kontrasygnatę głównego księgowego jednostki organizacyjnej gminy, a w przypadkach, o których mowa w pkt 9, ppkt 2 również kontrasygnatę Skarbnika Gminy.
 2. Wójt Gminy umarza należności przysługujące jednostkom organizacyjnym gminy wyłącznie
   na wnioski kierowników tych jednostek.
 3. 1) Wójt Gminy lub kierownik jednostki organizacyjnej gminy, ze względu na ważny interes
      dłużnika , na jego wniosek może:
      a) odroczyć termin zapłaty należności,

                 b) rozłożyć na raty należność,

            2) Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się 
                odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do dnia, który w decyzji określony
                został jako termin płatności.

3) Jeżeli w terminie określonym w decyzji dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności  
    bądź nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, terminem
    płatności tej raty lub odroczonej należności jest termin pierwotnie określony w decyzji
    ustalającej wysokość należności.

4) W przypadku niezapłacenia w terminie ustalonym w drodze decyzji rozłożenia na raty należności, pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

     13. Organ uprawniony może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty
           lub  rozłożeniu na raty należności, jeżeli wyjdą na jaw dowody, iż okoliczności faktycznie istotne
           dla sprawy na podstawie, których należność umorzono, odroczono termin płatności  lub
            rozłożono należność na raty okazały się fałszywe bądź, że decyzja została wydana w wyniku
            przestępstwa.

     14. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do składania Wójtowi Gminy
           w terminie do dnia 10-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, kwartalnych informacji
           o wysokości umarzanych należności.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska