http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  30-06-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  30-06-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLIII/233/2006 w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojszowy 30.06.2006

Uchwała Nr XLIII/233/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 czerwca 2006r.

 

 

w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojszowy

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591z 2001 r. z późn. zm.), i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr  z 2005r. Nr 236, poz. 2008) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

 

 

 

R a d a  G m i n y  B o j s z o w y

u c h w a l a:

 

 

§ 1

 

Regulamin określający zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojszowy, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała nr XXXV/143/97 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie: regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Bojszowy.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


Zalacznik_do_Uchwaly_Nr_XLIII2332006.doc (79.00 Kb)

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska