http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  16-03-2011 | 08:48
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2016 | 11:43
Uchwała Nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.J. na działalność Wójt Gminy Bojszowy 05.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. ”Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach” 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach. 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie wyrażeniu woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach. 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie nadania nazwy „Miodowa” ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Bojszowy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/156/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.J. na działalność Wójt Gminy Bojszowy 25.10.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r 16.08.2013
więcej »»»
Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bojszowy na 2013 rok 28.06.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach. 28.06.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.06.2013
więcej »»»
Uchwała nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013r.zmieniająca uchwałę Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy” 28.06.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r 28.06.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2012r 28.06.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/147/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 04 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/164/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Młocek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców 08.04.2013
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Interaktywna Polska