http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  16-03-2011 | 08:48
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2016 | 11:43
Uchwała Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/185/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/184/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/183/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Bojszowy przez inne niż gmina Bojszowy osoby prawne i fizyczne. 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/182/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17.01.2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.J. na działalność Wójta Gminy Bojszowy 23.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17.01.2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 23.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17.01.2014r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2014 23.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17.01.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 23.01.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r 30.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy 30.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVIII/176/2013Rady Gminy Bojszowy z dnia 27.12.2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Bojszowy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 30.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Bojszowy a miastem Tychy na organizowanie przez miasto Tychy publicznego transportu zbiorowego w imieniu i na rzecz gminy Bojszowy 05.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2014 roku. 05.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013r 05.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na rok 2014r. 05.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 05.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 05.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” 05.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych na okres 4 lat w trybie bezprzetargowym 05.12.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 05.12.2013
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska