http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  16-03-2011 | 08:48
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2016 | 11:43
Uchwała Nr XXXI/206/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 maja 2014r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 07.05.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 maja 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) 07.05.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 maja 2014r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i innych grup wiekowych. 07.05.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/203/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 07.05.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/202/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 maja 2014r. w sprawie: zmian w budżecie na 2014r 07.05.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/201/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 maja 2014r. w sprawie: rozpatrzenia skargi pana Bronisława J. na działalność Wójta Gminy Bojszowy 07.05.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/200/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie pomocy finansowej dla miasta Tychy 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/199/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/198/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/197/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/196/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/195/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 -2019 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/194/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bojszowy na lata 2014 -2016 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/193/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/192/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” dla obszaru położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/191/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, zabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia działalności statutowej 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/190/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/189/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnych na rzecz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/188/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/100/2012 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 29 października 2012r 17.03.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXX/187/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 28 stycznia 2013r 17.03.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska