http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
Kadencja Rady 2002-2006
Kadencja Rady 2006-2010
Kadencja Rady 2010-2014
Kadencja Rady 2014-2018
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja Rady 2002-2006 
RADA GMINY
 
data publikacji:  31-03-2011 | 08:19
data ostatniej modyfikacji:  31-03-2011 | 08:19
Regulamin Rady Gminy 31.03.2011

 

REGULAMIN

RADY GMINY BOJSZOWY

 

 


 

 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Regulamin określa tryb działania Rady Gminy Bojszowy w szczególności tryb obradowania
na sesjach, tryb podejmowania uchwał oraz zasady działania stałych i doraźnych komisji rady.

 

§ 2

 

Rada gminy rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał lub wniosków i opinii wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

 

II. Przygotowanie sesji.

 

§ 3

 

 1. Sesje zwołuje przewodniczący rady ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień
  i godzinę sesji.
 2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej 5 dni przed ustalonym terminem – wysyłając radnym zawiadomienia wraz z projektami uchwał i niezbędnymi materiałami związanymi
  z przedmiotem sesji.
 3. Materiały na sesję poświęconą uchwaleniu budżetu lub rozpatrzeniu jego wykonania przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni przed terminem sesji.

 

III. Obrady.

 

§ 4

 

Przewodniczący rady podaje do wiadomości mieszkańców informację o terminie, miejscu
i przedmiocie obrad, co najmniej na 3 dni przed sesją poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych usytuowanych na terenie gminy.

 

§ 5

 

W celu zapewnienia porządku na sali obrad, dla zaproszonych gości i publiczności wyznacza się odrębne miejsca na sali.

 

§ 6

 

 1. Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
 2. Przewodniczący obrad podejmuje decyzję o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy termin posiedzenia
  w ramach tej samej sesji. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy

      z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady odnotowuje się w protokole sesji.
      Radnym tym nie przysługuje prawo do diety.

 

§ 7

 

Sesję otwiera i obradami kieruje przewodniczący rady. 

 

§ 8

 

 1. Przewodniczący obrad przy wykonywaniu swej funkcji korzysta z insygniów – orła
  z koroną w kolorze srebrnym z napisem w otoku Przewodniczący RG, zawieszonego
  na srebrnym łańcuchu.
 2. Otwarcie sesji następuje przez wypowiedzenie przez przewodniczącego obrad formuły „Otwieram sesję Rady Gminy Bojszowy”.
 3. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności radnych prawomocność obrad. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła.

 

§ 9

 

 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodniczący przedstawia porządek obrad.
 2. Wnioski o zmianie porządku obrad zgłaszają radni. Rada gminy wprowadza zmiany
  w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
 3. Większością głosów ustawowego składu rady do porządku obrad może być włączony temat lub projekt uchwały nie umieszczony w programie sesji.

 

§ 10

 

Na początku sesji rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji z ewentualnymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych.

 

§ 11

 

 1. W porządku obrad każdej sesji winien być ujęty punkt, w którym przewodniczący umożliwia radnym zgłaszanie interpelacji i zapytań w istotnych sprawach gminy.
 2. Przewodniczący rady może włączyć na wniosek radnego sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację lub zapytanie do projektu porządku obrad kolejnej sesji, bądź wójta gminy zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi pisemnej.

 

§ 12

 

 1. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
 2. Przewodniczący może przyjąć wystąpienie radnego sformułowane na piśmie do protokołu sesji, informując o tym radę.
 3. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością radnym zgłaszającym wnioski formalne, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

-          stwierdzanie quorum,

-          zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,

-          zakończenia dyskusji,

-          zamknięcia listy mówców,

-          ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

-          reasumpcja głosowania,

-          zgłoszenia poprawek do projektu uchwał,

-          ogłoszenia przerwy w obradach.

 

 1. Przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie, głosując w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący.
 2. Rada rozstrzyga o sprawach będących przedmiotem wniosku w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 13

 

 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i zachowaniem porządku na sali obrad.
 2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.
 3. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim radny wyraźnie odbiega od przedmiotu
 4. obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący
   po   dwukrotnym upomnieniu radnego może odebrać mu głos.
 5. Jeżeli treść lub sposób wystąpień albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji – przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie to nie odnosi skutku, może odebrać radnemu głos lub zobowiązać go do opuszczenia sali obrad.
 6. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady, biorących udział
  w sesji.
 7. Odebranie głosu radnemu lub nakazanie opuszczenia sali odnotowuje się w protokole obrad
  z podaniem motywów decyzji przewodniczącego.

 

§ 14

 

Przewodniczący może udzielić głosu osobom spośród publiczności, na ich wniosek.

 

§ 15

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy”.

 

§ 16

 

Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy rady zapewnia Referat Organizacyjny Urzędu Gminy.

 

§ 17

 

 1. Z każdej sesji sporządza się protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad
  i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu załącza się listę obecności radnych i osób spoza rady oraz podjęte przez radę uchwały.
 2. Protokół winien być sporządzony do 14 dni od dnia sesji rady i wyłożony do wglądu radnym
  w siedzibie urzędu gminy..

      Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu, o których uwzględnieniu  
      decyduje rada na następnym posiedzeniu.

 1. Protokoły z sesji wraz ze skorowidzem uchwał według kolejności ich podjęcia stanowią  Księgę Protokołów Rady.

 

IV. Uchwały Rady.

 

§ 18

 

 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach poprzez podjęcie uchwał.
 2. Uchwały rady stanowią odrębne dokumenty z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które są odnotowane wyłącznie w protokole sesji, np. dotyczące powołania komisji skrutacyjnej.

§ 19

 

 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez radę (inicjatywa uchwałodawcza) występują wójt gminy
   i komisje rady.
 2. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynuje przewodniczący rady kierując projekty uchwał w miarę potrzeb do zaopiniowania przez właściwe komisje rady.

 

§ 20

 

 1. Uchwała rady powinna zawierać:

-     datę i tytuł,

-     podstawę prawną,

-     określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji,

                  -  określenie odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów sprawujących           
                        nadzór nad jej realizacją,

-     termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.

 

 1. Uchwały opatruje się numerem uchwały według kolejności jej podjęcia i datą.
 2. Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący rady.
 3. Oryginały uchwał przechowuje się wraz z protokołami sesji.
 4. Odpowiedzialnym za przekazanie uchwał wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej jest wójt gminy.

V. Tryb głosowania.

 

§ 21

 

 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za oddane głosy uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuje się”.
 2. W głosowaniu tajnym radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią podłużną rady gminy
   w sposób ustalony każdorazowo dla danego głosowania przez komisję skrutacyjną.
 3. Za oddane głosy ważne uznaje się te karty, na których radni głosowali w sposób zgodny
  z ustalonymi zasadami.
 4. Głosami nieważnymi są głosy oddane:

-     na innych kartach niż ustalone,

-     niezgodne z przyjętymi zasadami głosowania,

-     na kartach całkowicie przedartych.

 

§ 22

 

 1. Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuje się dwuosobową komisję skrutacyjną, która wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji.
 2. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania.
 3. Komisja skrutacyjna sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują członkowie komisji, a który jest ogłoszeniem wyników głosowania.
 4. Po przeprowadzonym głosowaniu i podpisaniu protokołu z wynikami głosowania, karty
  do głosowania ulegają zniszczeniu.

 

§ 23

 

Do obowiązków przewodniczącego komisji skrutacyjnej należy:

 

      -     zarządzenie rozdania kart do głosowania,

                   -    sporządzenie protokołu,

                   -    ogłoszenie wyników głosowania,

                   -    zniszczenie kart do głosowania.

 

 

VI. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

 

§ 24

 

Rada wybiera przewodniczącego rady i dwóch wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

 

§ 25

 Przewodniczącego rady wybiera się spośród dowolnej liczby kandydatów .

 1. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do ustnego wyrażenia zgody na kandydowanie. 

§ 26

 

Wiceprzewodniczących rady wybiera się odrębnie, według zasad ustalonych w § 24-25. Wybór na stanowiska, o których mowa w § 24 stwierdza się uchwałami – odrębnie dla wyboru przewodniczącego rady, odrębnie dla wyboru wiceprzewodniczących rady.

 

§ 27

 

 1. Rada może dokonywać zmian na stanowiskach przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady w toku kadencji, w trybie właściwym dla ich wyboru.

      Z wnioskami w tych sprawach mogą występować radni w liczbie ¼ ustawowego składu rady.

 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez radnego zajmującego jedno ze stanowisk wymienionych w ust. 1 rada przyjmuje rezygnację w głosowaniu jawnym, nie później niż
   w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 2. Sprawy związane z wyborem i zmianami na stanowiskach przewodniczącego
  i wiceprzewodniczących stanowią odrębny punkt porządku obrad rady.

  

VII. Komisje rady.

 

§ 28

 

 1. Przewodniczących komisji i sekretarzy wybierają spośród siebie radni – członkowie komisji. Skład osobowy komisji zatwierdzany jest w formie uchwały Rady na wniosek komisji.
 2. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia komisji nie mogą odbywać się w dniu posiedzeń rady.
 3. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji, a w szczególności:

-     czuwa nad przygotowaniem posiedzeń,

-     zapewnia członkom komisji otrzymanie w odpowiednim czasie, należycie
      przygotowanych materiałów,

-     reprezentuje komisję na posiedzeniach rady, przed wójtem gminy, a także przed innymi jednostkami i instytucjami w zakresie przedmiotu działalności komisji.

 1. W razie czasowej niemożności wykonywania czynności przewidzianych dla przewodniczącego komisji – jego funkcję wykonywać będzie sekretarz komisji.
 2. W skład Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gminy wchodzą przewodniczący rady gminy oraz przewodniczący stałych komisji rady z wyłączeniem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 29

 

 1. Przewodniczący rady działając w porozumieniu z wójtem gminy koordynuje prace komisji
  w zakresie udostępnienia pomieszczeń w celu odbycia posiedzeń, udostępnienia akt spraw należących do przedmiotu działania komisji, zapewnienia uczestnictwa przedstawicieli urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy oraz obsługi komisji.
 2. Przewodniczący komisji może zaprosić do udziału w pracach komisji także inne osoby spoza składu komisji.

 

§ 30

 

 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie przegłosowanych wniosków i opinii.
 2. Wnioski i opinie przyjmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Wraz z wnioskami i opiniami oraz z przygotowanymi projektami uchwał rady sporządza się protokół obejmujący zapis przebiegu posiedzenia.

 

§ 31

 

 1. Protokół z posiedzenia komisji wraz z załącznikami przewodniczący komisji przekazuje przewodniczącemu rady.
 2. Wnioski lub opinie komisji dotyczące powstania zobowiązań finansowych gminy powinny być zaopiniowane przez Komisję Finansów Publicznych i Rozwoju Gminy.
 3. Zbiorcze zestawienie wniosków i opinii przewodniczący rady przekazuje wójtowi gminy.
 4. `Komisja winna w ciągu 30 dni otrzymać pisemne odpowiedzi na swoje wystąpienia.
  W przypadku niemożliwości zachowania wyżej wymienionego terminu, komisja powinna być poinformowana o powyższym fakcie z podaniem uzasadnienia.

 

VIII. Radni.

 

§ 32

 

 1. Każdy radny może wnosić pod obrady rady lub poszczególnych komisji sprawy, które wynikają z postulatów mieszkańców.
 2. Na sesjach radni mają prawo kierować do wójta gminy interpelacje i zapytania na piśmie lub ustnie, których przedmiotem są sprawy związane z realizacją zadań samorządu.
 3. Radni zobowiązani są do ochrony informacji niejawnych.

 

§ 33

 

 1. Radni stwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji, do których zostali powołani podpisem na liście obecności.
 2. W razie niemożności uczestnictwa w sesji lub posiedzeniu komisji radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność przed przewodniczącym rady lub komisji.

 § 34

 

Przewodniczący rady udziela radnym pomocy związanej z realizacją posiadanych przez nich praw
i w uzasadnionych wypadkach podejmuje stosowne interwencje.

 

§ 35

 

Referat Organizacyjny wydaje radnym stosowne dokumenty stwierdzające ich udział w pracach rady.

 

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

§ 36

 

 1. Zmiany niniejszego regulaminu wprowadzane są uchwałami rady.
 2. Przewodniczący rady zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy
   we właściwej jego interpretacji.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska