http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2010-2014 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  29-11-2012 | 22:27
data ostatniej modyfikacji:  29-11-2012 | 22:27
data wytworzenia dokumentu:  28-11-2012
autor dokumentu: Beata Wrobel
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 03.12.2012r. 29.11.2012

  Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 03.12.2012r.
Tytuł uchwały
Plik do pobrania
UCHWAŁA NR XIX/106/2012 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/81/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i innych grup wiekowych.
Uchwała Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
Uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013.
Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na rok 2013r.
Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014
Uchwała Nr XIX/111/ 2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy
na rok 2013-2015
UCHWAŁA NR XIX/112/2012 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
UCHWAŁA NR XIX/113/2012 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych oraz sposobu ich poboru w 2013 roku.
UCHWAŁA NR XIX/114/2012 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w roku 2013.
Uchwała Nr XIX / 115 /2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie
1 600 000,00zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Uchwała Nr XIX /116 /2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z pózn. zm.) oraz art. 257 i art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) po zaopiniowaniu przez Komisje Budżetu i Rozwoju Gminy.
 
 

 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska